*** لطفا از آدرس https://www.PayaElectronic.ir برای اتصال به وبسایت استفاده نمایید ***

مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 17:52:57 1396/10/26
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه PHF
مشخصات PIN TEL
سازنده ## 404
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500
قیمت غیر نقدی به ریال 150
قیمت نقدی به ریال 130
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه PIN/TEL CIR
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی CIR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160
قیمت نقدی به ریال 150
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه TEL2F
مشخصات TEL 2PIN/FM
سازنده !! 209
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500
قیمت غیر نقدی به ریال 200
قیمت نقدی به ریال 180
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه XH-3P/FM
مشخصات FEMALE
سازنده ##
دسته بندی XH3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 250
قیمت نقدی به ریال 210
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه TEL2/CIR FM
مشخصات CIR 2PIN/FM
سازنده ##
دسته بندی C2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300
قیمت نقدی به ریال 250
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه XH-2P/M/S
مشخصات MALE STRAIGHT
سازنده ##
دسته بندی XH2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300
قیمت نقدی به ریال 270
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه XH-2P/FM
مشخصات FEMALE
سازنده ##
دسته بندی XH2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300
قیمت نقدی به ریال 270
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه TEL4F
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 350
قیمت نقدی به ریال 300
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه TEL3F
مشخصات 3PIN/FM (3)
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330
قیمت نقدی به ریال 300
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه TEL2M/S
مشخصات TEL 2PIN/ M/STRAIGHT
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500
قیمت غیر نقدی به ریال 350
قیمت نقدی به ریال 300
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه TEL2/CIR M
مشخصات CIR 2PIN/M/S
سازنده ##
دسته بندی C2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 350
قیمت نقدی به ریال 300
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه XH-3P/M/S
مشخصات MALE STRAIGHT
سازنده ##
دسته بندی XH3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400
قیمت نقدی به ریال 320
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه XH-5P/FM
مشخصات FEMALE
سازنده ##
دسته بندی XH5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400
قیمت نقدی به ریال 350
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه XH-4P/FM
مشخصات FEMALE
سازنده !!N/S
دسته بندی XH4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400
قیمت نقدی به ریال 350
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه TEL3S/FM/CIR
مشخصات CIR 3PIN/FM
سازنده ##
دسته بندی C3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400
قیمت نقدی به ریال 350
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه PIN ATX
مشخصات PIN ATX
سازنده ## 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400
قیمت نقدی به ریال 350
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه TEL3M/S
مشخصات (3)
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400
قیمت نقدی به ریال 360
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه XH-2P/M/R
مشخصات MALE RIGHT ANGLE 90
سازنده ##
دسته بندی XH2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500
قیمت نقدی به ریال 400
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه TEL4F/CIR
مشخصات CIR 4PIN/FM
سازنده ##
دسته بندی C4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 450
قیمت نقدی به ریال 400
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه TEL2R/M/CIR
مشخصات CIR 2PIN/R/M
سازنده ##
دسته بندی C2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 450
قیمت نقدی به ریال 400
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه TEL2M/R
مشخصات TEL 2PIN/ M/RIGHT
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500
قیمت نقدی به ریال 400
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه PIN ATX*
مشخصات PIN ATX
سازنده ##
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 450
قیمت نقدی به ریال 400
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه TEL5F
مشخصات (3)
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500
قیمت نقدی به ریال 450
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه TEL4M/S
مشخصات (3)
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500
قیمت نقدی به ریال 450
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه XH-7P/FM
مشخصات FEMALE
سازنده
دسته بندی XH7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600
قیمت نقدی به ریال 500
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه XH-4P/M/S
مشخصات MALE STRAIGHT
سازنده ##
دسته بندی XH4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600
قیمت نقدی به ریال 500
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه TEL6F
مشخصات (3)
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550
قیمت نقدی به ریال 500
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه TEL3S/M/CIR
مشخصات CIR 3PIN/S/M
سازنده ##
دسته بندی C3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600
قیمت نقدی به ریال 500
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه TEL3M/R
مشخصات (3)
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600
قیمت نقدی به ریال 500
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه XH-3P/M/R
مشخصات MALE RIGHT ANGLE 90
سازنده ##
دسته بندی XH3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500
قیمت غیر نقدی به ریال 700
قیمت نقدی به ریال 600
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه TEL8F
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700
قیمت نقدی به ریال 600
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه TEL6/CIR FM
مشخصات CIR 6PIN/FM
سازنده ##
دسته بندی C6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700
قیمت نقدی به ریال 600
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه TEL5/CIR FM
مشخصات CIR 5PIN/FM
سازنده ##
دسته بندی C5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700
قیمت نقدی به ریال 600
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه XH-5P/M/S
مشخصات MALE STRIAGHT
سازنده ##
دسته بندی XH5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800
قیمت نقدی به ریال 700
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه TEL9F
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800
قیمت نقدی به ریال 700
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه TEL4M/R
مشخصات (3)
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800
قیمت نقدی به ریال 700
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه TEL4 M/CIRCL
مشخصات CIR 4PIN/S/M
سازنده ##
دسته بندی C4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800
قیمت نقدی به ریال 700
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه TEL7S/FM/CIR
مشخصات CIR 7PIN/FM
سازنده ##
دسته بندی C7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 850
قیمت نقدی به ریال 770
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه TEL7M/S
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 850
قیمت نقدی به ریال 770
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه TEL3R/M/CIR
مشخصات CIR 3PIN/R/M
سازنده ##
دسته بندی C3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 860
قیمت نقدی به ریال 780
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه XH-5P/M/R
مشخصات MALE RIGHT ANGLE 90
سازنده ##
دسته بندی XH5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900
قیمت نقدی به ریال 800
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه XH-4P/M/R
مشخصات MALE RIGHT ANGLE 90
سازنده ##
دسته بندی XH4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900
قیمت نقدی به ریال 800
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه TEL8S/FM/CIR
مشخصات CIR 8PIN/FM
سازنده ##
دسته بندی C8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900
قیمت نقدی به ریال 800
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه TEL7F
مشخصات (3)
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900
قیمت نقدی به ریال 800
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه TEL5M/S/CIR
مشخصات CIR 5PIN/S/M
سازنده ##
دسته بندی C5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900
قیمت نقدی به ریال 800
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه TEL4R/M/CIR
مشخصات CIR 4PIN/R/M
سازنده ##
دسته بندی C4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 880
قیمت نقدی به ریال 800
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه TEL2S
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900
قیمت نقدی به ریال 800
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه TEL2R
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900
قیمت نقدی به ریال 800
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه XH-7P/M/S
مشخصات MALE STRIAGHT
سازنده ##
دسته بندی XH7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 930
قیمت نقدی به ریال 840
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه XH-9P/FM
مشخصات FEMALE
سازنده
دسته بندی XH9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000
قیمت نقدی به ریال 900
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه XH-6P/FM
مشخصات FEMAALE
سازنده !!
دسته بندی XH6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000
قیمت نقدی به ریال 900
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه TEL6S/CIR/M
مشخصات CIR 6PIN/S/M
سازنده ##
دسته بندی C6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000
قیمت نقدی به ریال 900
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه TEL6M/S
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000
قیمت نقدی به ریال 900
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه TEL10F
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000
قیمت نقدی به ریال 900
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه XH-8P/FM
مشخصات FEMALE
سازنده ##
دسته بندی XH8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,050
قیمت نقدی به ریال 960
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه TEL3S
مشخصات (O)
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,050
قیمت نقدی به ریال 960
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه XH-6P/M/R
مشخصات MALE RIGHT ANGLE 90
سازنده ##
دسته بندی XH6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه XH-2PIN/S
مشخصات MALE AND FEMALE STRAIGHT
سازنده !!
دسته بندی XH2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه XH-10P/FM
مشخصات FEMALE
سازنده ##
دسته بندی XH10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه TEL9/FM/CIR
مشخصات CIR 9PIN/FM
سازنده ##
دسته بندی C9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه TEL5M/S
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه TEL5M/R
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه TEL10/FM/CIR
مشخصات CIR 10PIN/FM
سازنده ##
دسته بندی C10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه XH-6P/M/S
مشخصات MALE STRIAGHT
سازنده ##
دسته بندی XH6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,100
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه XH-2PIN/R
مشخصات MALE AND FEMALE RIGHT ANGLE90
سازنده ##
دسته بندی XH2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,100
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه TEL3R
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,100
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه TEL2S/CIRCLE
مشخصات CIR 2PIN/S
سازنده ##
دسته بندی C2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,100
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه XH-7P/M/R
مشخصات MALE RIGHT ANGLE 90
سازنده ##
دسته بندی XH7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,400
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه TEL8M/S
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,400
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه TEL2R/CIR
مشخصات CIR 2PIN/RIGHT
سازنده ##
دسته بندی C2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,320
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه TEL12/FM/CIR
مشخصات CIR 12PIN/FM
سازنده ##
دسته بندی C12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,320
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه TEL11M/S
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,230
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه TEL11F
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,380
قیمت نقدی به ریال 1,240
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه XH-9P/M/S
مشخصات MALE STRAIGHT
سازنده ##
دسته بندی XH9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه XH-10P/M/S
مشخصات MALE STRAIGHT
سازنده ##
دسته بندی XH10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه TEL9S/M/CIR
مشخصات CIR 9PIN/S/M
سازنده ##
دسته بندی C9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه TEL5R/M/CIR
مشخصات CIR 5PIN/R/M
سازنده ##
دسته بندی C5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه TEL12M/S
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,520
قیمت نقدی به ریال 1,320
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه XH-9P/M/R
مشخصات MALE RIGHT ANGLE 90
سازنده ##
دسته بندی XH9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,350
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه TEL12F
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,350
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه XH-8P/M/R
مشخصات MALE RIGHT ANGLE 90
سازنده ##
دسته بندی XH8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,400
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه TEL9M/S
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600
قیمت نقدی به ریال 1,400
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه TEL4S
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,550
قیمت نقدی به ریال 1,400
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه XH-3P/S
مشخصات MALE AND FEMALE STRAIGHT
سازنده !!
دسته بندی XH3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه TEL8M/R
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه TEL4R
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه TEL3S/CIRCLE
مشخصات CIR 3PIN/S
سازنده ##
دسته بندی C3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه TEL15F
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه TEL14F
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه TEL10M/S
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه TEL14M/S
مشخصات
سازنده N/S !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 14,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,770
قیمت نقدی به ریال 1,540
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه TEL6R/M/CIR
مشخصات CIR 6PIN/R/M
سازنده ##
دسته بندی C6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,560
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه TEL2P/WIRE
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,600
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه TEL10M/S/CIR
مشخصات CIR 10PIN/S/M
سازنده ##
دسته بندی C10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,600
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه XH-3PIN/R
مشخصات MALE AND FEMALE RIGHT ANGLE90
سازنده ##
دسته بندی XH3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,820
قیمت نقدی به ریال 1,650
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه TEL7S/M/CIR
مشخصات CIR 7PIN/S/M (O)
سازنده ##
دسته بندی C7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,930
قیمت نقدی به ریال 1,750
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه XH-2P/FM WIR
مشخصات FEMALE WITH WIRE
سازنده
دسته بندی XH2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه TEL9R/M/CIR
مشخصات CIR 9PIN/R/M
سازنده ##
دسته بندی C9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,070
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه TEL9M/R
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,250
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه TEL8S/M/CIR
مشخصات CIR 8PIN/S/M
سازنده ##
دسته بندی C8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور