*** لطفا از آدرس https://www.PayaElectronic.ir برای اتصال به وبسایت استفاده نمایید ***

مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 17:52:57 1396/10/26
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه PHONIX2S
مشخصات
سازنده **
دسته بندی FON2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,600
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه PHONIX2R
مشخصات 5.08mm
سازنده ##KAI
دسته بندی FON2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,600
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه PHONIX3S/G
مشخصات
سازنده ## KAI
دسته بندی FON3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,900
قیمت نقدی به ریال 3,600
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه PHONIX3R
مشخصات
سازنده ##KAI
دسته بندی FON3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,900
قیمت نقدی به ریال 3,600
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه SELF1.8MH*
مشخصات SELF 1800UH
سازنده ##
دسته بندی SELF
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه PHONIX2S/D
مشخصات
سازنده ##N/S DE
دسته بندی FON2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,400
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه PHONIX2R/D
مشخصات
سازنده ##N/S DEGS
دسته بندی FON2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,300
قیمت غیر نقدی به ریال 5,800
قیمت نقدی به ریال 4,800
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه PHONIX4S/G
مشخصات
سازنده ## KAI
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,200
قیمت نقدی به ریال 4,800
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه PHONIX4R
مشخصات
سازنده ##KAI
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,200
قیمت نقدی به ریال 4,800
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه PHONIX5S/G
مشخصات
سازنده ## KIA
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,500
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه PHONIX5R
مشخصات
سازنده ## KAI
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,500
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه PHONIX2S.
مشخصات 3.81MM
سازنده ##
دسته بندی FON2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه PHONIX3S/D
مشخصات
سازنده ##N/S DEG
دسته بندی FON3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,500
قیمت نقدی به ریال 6,600
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه PHONIX2R.
مشخصات 3.81mm
سازنده
دسته بندی FON2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه PHONIX3R/D
مشخصات
سازنده ##DEGSON
دسته بندی FON3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,890
قیمت غیر نقدی به ریال 8,700
قیمت نقدی به ریال 7,200
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه PHONIX6S/G
مشخصات
سازنده ## KAI
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,800
قیمت نقدی به ریال 7,200
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه PHONIX6R
مشخصات
سازنده ##KAI
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,800
قیمت نقدی به ریال 7,200
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه PHONIX7S/G
مشخصات
سازنده ## KIA
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,100
قیمت نقدی به ریال 8,400
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه PHONIX7R
مشخصات
سازنده ## KAI
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,100
قیمت نقدی به ریال 8,400
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه PHONIX4S/D
مشخصات
سازنده ##DEGSON
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 8,800
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه PHONIX4R/D
مشخصات 2A
سازنده ##DEGSON
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 8,800
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه PHONIX3S.
مشخصات 3.81MM
سازنده ##
دسته بندی FON3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,500
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه PHONIX3R.
مشخصات 3.81MM
سازنده
دسته بندی FON3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه PHONIX8S/G
مشخصات
سازنده ##KA
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,400
قیمت نقدی به ریال 9,600
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه PHONIX8R
مشخصات
سازنده ##KA
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,400
قیمت نقدی به ریال 9,600
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه PHONIX9S/G
مشخصات
سازنده ## KAI D89
دسته بندی FON9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,700
قیمت نقدی به ریال 10,800
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه PHONIX9R
مشخصات
سازنده ##/ KAI
دسته بندی FON9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,700
قیمت نقدی به ریال 10,800
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه PHONIX5S/D
مشخصات 2A
سازنده ##DEGSON
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,500
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه PHONIX5R/D
مشخصات
سازنده ##DEGSON
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 18,150
قیمت غیر نقدی به ریال 14,500
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه PHONIX4R.
مشخصات 3.81MM
سازنده
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه PHONIX10S/G
مشخصات
سازنده ## KAI
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه PHONIX10R/G
مشخصات
سازنده KAI
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه PHONIX6R/D
مشخصات 2A
سازنده ##DEGSON
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,200
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه PHONIX11S/G
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی FON11
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,500
قیمت نقدی به ریال 13,200
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه PHONIX11R
مشخصات
سازنده ## KAI
دسته بندی FON11
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,500
قیمت نقدی به ریال 13,200
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه PHONIX10R/D
مشخصات 2A
سازنده ##DEGSON
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه PHONIX4S.
مشخصات 3.81MM
سازنده ##
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه PHONIX6S/D
مشخصات
سازنده ##DEGSON
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 21,780
قیمت غیر نقدی به ریال 17,400
قیمت نقدی به ریال 14,400
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه PHONIX12S/G
مشخصات
سازنده ## KAI D89
دسته بندی FON12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,600
قیمت نقدی به ریال 14,500
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه PHONIX12R/G
مشخصات
سازنده ## KAI
دسته بندی FON12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,600
قیمت نقدی به ریال 14,500
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه PHONIX5S.
مشخصات 3.81MM
سازنده ##
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,500
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه PHONIX5R.
مشخصات 3.81MM
سازنده
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,500
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه PHONIX7S/D
مشخصات 2A
سازنده ##DEGSON
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,500
قیمت نقدی به ریال 15,400
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه PHONIX7R/D
مشخصات 2A
سازنده ##DEGSON
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,500
قیمت نقدی به ریال 15,400
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه PHONIX13S/G
مشخصات
سازنده ## N/S
دسته بندی FON13
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,280
قیمت نقدی به ریال 16,900
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه PHONIX8S/D
مشخصات 2A
سازنده ##DEGSON
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 17,600
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه PHONIX8R/D
مشخصات
سازنده ##DEGSON
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 29,040
قیمت غیر نقدی به ریال 23,200
قیمت نقدی به ریال 19,200
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه PHONIX15S
مشخصات
سازنده ## N/S
دسته بندی FON15
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 36,300
قیمت غیر نقدی به ریال 23,400
قیمت نقدی به ریال 19,500
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه PHONIX9S/D
مشخصات 2A
سازنده ##DEGSON
دسته بندی FON9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,500
قیمت نقدی به ریال 19,800
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه PHONIX9R/D
مشخصات 2A
سازنده ##DEGSON
دسته بندی FON9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,500
قیمت نقدی به ریال 19,800
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه PHONIX7R.
مشخصات 3.81MM
سازنده
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 23,000
قیمت نقدی به ریال 21,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه PHONIX6S.
مشخصات 3.81MM
سازنده
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,000
قیمت نقدی به ریال 21,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه PHONIX6R.
مشخصات 3.81MM
سازنده
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,000
قیمت نقدی به ریال 21,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه PHONIX14R/G
مشخصات
سازنده
دسته بندی FON14
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 23,000
قیمت نقدی به ریال 21,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه PHONIX8R.
مشخصات 3.81MM
سازنده
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه PHONIX15R/G
مشخصات FON15R DEG
سازنده ## N/S
دسته بندی FON15
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 22,500
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه PHONIX10S/D
مشخصات
سازنده ##DEGSON
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 36,300
قیمت غیر نقدی به ریال 29,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه PHONIX11S/D
مشخصات 2A
سازنده DEG
دسته بندی FON11
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,500
قیمت نقدی به ریال 24,200
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه PHONIX11R/D
مشخصات 2A
سازنده DEG
دسته بندی FON11
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,500
قیمت نقدی به ریال 24,200
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه PHONIX7S.
مشخصات 3.81MM
سازنده ##
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,000
قیمت نقدی به ریال 24,500
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه PHONIX17R/G
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی FON17
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,350
قیمت نقدی به ریال 24,650
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه PHONIX13R/K
مشخصات
سازنده
دسته بندی FON13
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 26,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه PHONIX18R/G
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی FON18
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 26,100
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه PHONIX12S/D
مشخصات 2A
سازنده DEG
دسته بندی FON12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 26,400
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه PHONIX12R/D
مشخصات 2A
سازنده DEG
دسته بندی FON12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 26,400
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه PHONIX19R/G
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی FON19
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 31,700
قیمت نقدی به ریال 27,750
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه PHONIX8S.
مشخصات 3.81MM
سازنده ##
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 32,000
قیمت نقدی به ریال 28,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه PHONIX13S/D
مشخصات
سازنده DEG N/S
دسته بندی FON13
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 32,500
قیمت نقدی به ریال 28,600
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه PHONIX13R/G
مشخصات
سازنده ##DEG N/S
دسته بندی FON13
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 32,500
قیمت نقدی به ریال 28,600
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه PHONIX20R/G
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی FON20
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,350
قیمت نقدی به ریال 29,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه PHONIX10R.
مشخصات 3.81MM
سازنده
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه PHONIX16R/G
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی FON16
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 34,000
قیمت نقدی به ریال 30,400
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه PHONIX14R/DE
مشخصات 2A
سازنده 2DEG
دسته بندی FON14
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 30,800
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه PHONIX14S/G
مشخصات 2A
سازنده ##
دسته بندی FON14
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 31,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه PHONIX9R.
مشخصات 3.81MM
سازنده
دسته بندی FON9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 31,500
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه PHONIX9S.
مشخصات 3.81MM
سازنده ##
دسته بندی FON9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 32,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه PHONIX15R/D
مشخصات
سازنده DEG
دسته بندی FON15
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 37,500
قیمت نقدی به ریال 33,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه PHONIX10S.
مشخصات 3.81MM
سازنده ##
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه PHONIX16R/D
مشخصات
سازنده DEG N/S
دسته بندی FON16
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,200
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه PHONIX17R/D
مشخصات
سازنده DEG
دسته بندی FON17
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 42,500
قیمت نقدی به ریال 37,400
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه PHONIX18R/D
مشخصات
سازنده DEG
دسته بندی FON18
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 39,600
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه PHONIX19R/D
مشخصات
سازنده DEG
دسته بندی FON19
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 47,500
قیمت نقدی به ریال 41,800
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه PHONIX21R/D
مشخصات
سازنده DEG
دسته بندی FON21
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 52,500
قیمت نقدی به ریال 46,200
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه PHONIX22R/D
مشخصات
سازنده DEG
دسته بندی FON22
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 48,400
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه PHONIX9M/R
مشخصات
سازنده
دسته بندی FON
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه PHONIX7R/M
مشخصات
سازنده
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه PHONIX7M/R
مشخصات
سازنده
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه PHONIX7F
مشخصات
سازنده
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه PHONIX6M/R
مشخصات
سازنده
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه PHONIX6F
مشخصات
سازنده
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه PHONIX5M/R
مشخصات
سازنده
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه PHONIX5F
مشخصات
سازنده
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه PHONIX15/F
مشخصات
سازنده
دسته بندی FON15
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه PHONIX10M/R
مشخصات
سازنده
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه PHONIX10F
مشخصات
سازنده
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه PHONIX9F
مشخصات
سازنده
دسته بندی FON9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه PHONIX8M/R
مشخصات
سازنده
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه PHONIX8F
مشخصات
سازنده
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور