مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 15:04:57 1395/10/29
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه SILICON///
مشخصات GERMANY 10g
سازنده AMASAN
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه RTV-904
مشخصات 50gr
سازنده
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه SILICON..
مشخصات K-5211 50g
سازنده AMASA
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه SILICON79
مشخصات 80gr
سازنده CHINA
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه SILICON////
مشخصات K-5211 100gr
سازنده 325 N/S
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه SILICON*****
مشخصات gr
سازنده !! CHIN
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 190,000
قیمت غیر نقدی به ریال 190,000
قیمت نقدی به ریال 170,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه SILICON*
مشخصات THERMAL JOINT COMPOUND TYPE120
سازنده N/S
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 550,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه SILICONJAPAN
مشخصات 100gr DOW CORNT
سازنده N/S
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,062,586
قیمت غیر نقدی به ریال 1,062,586
قیمت نقدی به ریال 876,429
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه SILICONHY410
مشخصات HY-410
سازنده
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100,000
قیمت نقدی به ریال 1,000,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه SILICON***
مشخصات THERMAL GREASE HY400
سازنده CHINA 1K
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200,000
قیمت نقدی به ریال 1,100,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه SILICON.
مشخصات 142gr DOW CORNING
سازنده !!N/S USA
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,540,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,540,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه SILICON/
مشخصات GERMANY 1000g
سازنده AMASAN
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,850,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,850,000
قیمت نقدی به ریال 1,680,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه CW2400
مشخصات *7.5gr
سازنده
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000,000
قیمت نقدی به ریال 5,500,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه SILICON100g
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور