*** لطفا از آدرس https://www.PayaElectronic.ir برای اتصال به وبسایت استفاده نمایید ***

مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 17:52:57 1396/10/26
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه KCD1008
مشخصات TRANSISTOR
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600
قیمت نقدی به ریال 550
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه B6S SMD
مشخصات SMD 600V0.5ATO269(N3)(BJ)(L551
سازنده !!325 RFD
دسته بندی POLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه EGP50DL-6093
مشخصات DIODE FAST 200V 5A 50NS Z11
سازنده
دسته بندی FAST
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,100
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه S1NB20/SMD
مشخصات BRIDGE 800V 1A SMD
سازنده N/S
دسته بندی POLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,705
قیمت غیر نقدی به ریال 2,124
قیمت نقدی به ریال 1,533
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه DF06
مشخصات BRIDGE 600V 1A SMD DF04
سازنده N/S IR
دسته بندی POLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 2,009
قیمت نقدی به ریال 1,645
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه DB107
مشخصات BRIDGE 1000V 1A 6M*8M (3
سازنده ##B380C800
دسته بندی POL1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,300
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه DB157
مشخصات BRIDGE 1.5A
سازنده N/S
دسته بندی POL1.5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,600
قیمت نقدی به ریال 2,300
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه DF10SA
مشخصات BRID SMD1000V1A Z8(L276)N3(J4
سازنده !! Z12
دسته بندی POLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,600
قیمت نقدی به ریال 2,300
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه S1WB
مشخصات BRIDGE 6M*9M
سازنده ***
دسته بندی POL1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,650
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه RB154
مشخصات
سازنده
دسته بندی POL1.5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,800
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه DF04/
مشخصات
سازنده
دسته بندی POL1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,800
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه 2W10
مشخصات 1.5A 200V
سازنده
دسته بندی POL1.5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,800
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه YB4
مشخصات BRIDGE 5M*5M
سازنده ##
دسته بندی POL1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه SIVBA60
مشخصات BRIDGE 1A 600V DB107
سازنده N/S
دسته بندی POL1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه RB157/MIC
مشخصات BRIDGE 1000V 1.5A
سازنده ## *
دسته بندی POL1.5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,800
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه W06M
مشخصات
سازنده
دسته بندی POL2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه W01M
مشخصات
سازنده
دسته بندی POL2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه RS204
مشخصات 2A 400V
سازنده
دسته بندی POL2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه 2W02M
مشخصات
سازنده
دسته بندی POL2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه 2KBP005M
مشخصات BRIDGE 50V 2A
سازنده
دسته بندی POL2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه SIVB20
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه RS202
مشخصات BRIDGE 200V 2A
سازنده N/S
دسته بندی POL2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه POL2A
مشخصات 2W10
سازنده
دسته بندی POL2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه KBP210
مشخصات BRIDGE 1000V 2A
سازنده ##
دسته بندی POL2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه KBP206
مشخصات BRIDGE 600V 2A
سازنده !!
دسته بندی POL2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه KBP06
مشخصات BRIDGE 600V 2A
سازنده !!
دسته بندی POL2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه DF04
مشخصات SMDBRIDGE 400V1A (S560)(I3)
سازنده !!
دسته بندی POLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه 2W08
مشخصات DGE 800V 2A
سازنده ## *******
دسته بندی POL2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه 2A1KV
مشخصات BRIDGE 1000V 2A
سازنده !!
دسته بندی POL2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه DF02M
مشخصات BRIDGE 200V 1A
سازنده !! N/S
دسته بندی POL1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,600
قیمت نقدی به ریال 3,300
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه KBP107
مشخصات BRIDGE 1000V 1A
سازنده !! N/S
دسته بندی POL1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,750
قیمت نقدی به ریال 3,400
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه MUR460
مشخصات ULTRA FAST 600V 4A 50 Z7
سازنده !!
دسته بندی FAST
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه D2SBA
مشخصات BRIDGE 600V 1.5A
سازنده
دسته بندی POL1.5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه SELF3.3UH/SM
مشخصات SMD 4.5A (E1)
سازنده
دسته بندی SELSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه RBV406
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه KBP304
مشخصات BRIDGE 400V 3A KBPC406
سازنده
دسته بندی POL3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 7,800
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه GBU4J
مشخصات 4A
سازنده
دسته بندی POL4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه RS403L
مشخصات BRIDGE 200V 4A
سازنده
دسته بندی POL4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه KBL410
مشخصات BRIDGE 1000V 4A
سازنده
دسته بندی POL4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه KBL405
مشخصات BRIDGE 500V 4A
سازنده ## 091****
دسته بندی POL4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه KBL402
مشخصات SH
سازنده
دسته بندی POL4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه KBJ406G
مشخصات BRIDGE 600V 4A (2A)
سازنده
دسته بندی POL4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه KBU406
مشخصات BRIDGE 600V 4A
سازنده ##********
دسته بندی POL4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه BR106
مشخصات BRIDGE 600V 10A
سازنده N/S
دسته بندی POL10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,528
قیمت غیر نقدی به ریال 10,626
قیمت نقدی به ریال 8,765
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه GBU806
مشخصات BRIDGE 600V 8A
سازنده
دسته بندی POL8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه RS805M
مشخصات BRIDGE 600V 8A
سازنده
دسته بندی POL8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه KBU8M
مشخصات BRIDGE 1000V 8A
سازنده ##448*****
دسته بندی POL8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه KBU810
مشخصات BRIDGE 1000V 8A
سازنده ##
دسته بندی POL8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه KBU808
مشخصات BRIDGE 800V 8A
سازنده ##
دسته بندی POL8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه KBPC406
مشخصات BRIDGE 600V 4A
سازنده ## *******
دسته بندی POL4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه GBU8M
مشخصات BRIDGE 700V 8A
سازنده ##
دسته بندی POL8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه BR46
مشخصات BRIDGE 600V 4A
سازنده ##
دسته بندی POL4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه KBL406
مشخصات BRIDGE 600V 4A
سازنده N/S
دسته بندی POL4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه S5VB
مشخصات BAL
سازنده
دسته بندی POL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه D5SBA40
مشخصات BRIDGE 100V 400V 6A
سازنده
دسته بندی POL6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه U4KB80R
مشخصات BRIDGE 800V 4A
سازنده ##
دسته بندی POL4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه RS608
مشخصات BRIDGE 800V 6A
سازنده ##448
دسته بندی POL6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه RS606
مشخصات BRIDGE 600V 6A
سازنده ##
دسته بندی POL6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه KBU6M
مشخصات BRIDGE 1000V 6A
سازنده ##154****
دسته بندی POL6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه KBU610
مشخصات BRIDGE 1000V 6A
سازنده ##
دسته بندی POL6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه KBU606
مشخصات BRIDGE 600V 6A
سازنده ##
دسته بندی POL6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه KBPC810
مشخصات BRIDGE 1000V 8A
سازنده
دسته بندی POL8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه KBPC610
مشخصات BRIDGE 1000A 6A
سازنده ##
دسته بندی POL6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه KBL610
مشخصات BRIDJE 1000V 6A
سازنده ##
دسته بندی POL6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه KBL606
مشخصات BRIDGE 600V 6A
سازنده ## *******
دسته بندی POL6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه GBJ6K
مشخصات BRIDGE 800V 6A(A)3CM*2CM
سازنده
دسته بندی POL6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه G5SBBA60L
مشخصات BRIDGE 600V 6A
سازنده ##
دسته بندی POL6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه GBU808
مشخصات BRIDGE 800V 8A
سازنده
دسته بندی POL8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه TS10P03
مشخصات BRIDGE 200V 10A
سازنده
دسته بندی POL10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,500
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه DIB 10A
مشخصات BRIDGE 600V 10A
سازنده 317
دسته بندی POL10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,500
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه KBU1010
مشخصات BRIDGE 1000V 10A
سازنده !!
دسته بندی POL10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه GBJ1508
مشخصات BRIDGE 800V 15A
سازنده ##
دسته بندی POL15
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه GBJ1510
مشخصات BRIDGE 1000V 15A 1508
سازنده ##N/S
دسته بندی POL15
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه D35BA60
مشخصات BRIDGE 600V 35A
سازنده ## N/S
دسته بندی POL35
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,500
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه D25XB60
مشخصات BRIDGE 600V 25A
سازنده
دسته بندی POL25
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه GBJ2510
مشخصات
سازنده
دسته بندی POL25
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه M4B51-7255
مشخصات BRIDGE 400V 5A
سازنده
دسته بندی POL5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,500
قیمت نقدی به ریال 16,500
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه D20XB80
مشخصات BRIDGE 800V 20A
سازنده
دسته بندی POL20
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,500
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه D20XB60
مشخصات BRIDGE 600V 20A
سازنده
دسته بندی POL20
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,500
قیمت نقدی به ریال 16,500
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه TS15P05G
مشخصات BRIDGE 600V 15A 1508
سازنده ##N/S
دسته بندی POL15
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 19,000
قیمت نقدی به ریال 17,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه VBO 30-12*
مشخصات BRIDGE IPHAS 35A
سازنده N/S 509
دسته بندی POL35
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 17,500
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه D15XB60
مشخصات BRIDGE 600V 15A (Tc 100)
سازنده ## N/S
دسته بندی POL15
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 21,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه D25XB80
مشخصات BRIDGE 800V 25A (Tc 100)
سازنده !!
دسته بندی POL25
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 21,000
قیمت نقدی به ریال 19,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه MB3510/MIC
مشخصات BRIDGE 1000V 35A !!!
سازنده ##ORIG MIC
دسته بندی POL35
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه MB3508
مشخصات BRIDGE 800V 35A
سازنده
دسته بندی POL35
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه KBK25K *
مشخصات BRIDGE 800V 25A PITCH 25MM
سازنده ## **
دسته بندی POL25
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه KBJ25M
مشخصات BRIDGE 1000V 25A
سازنده ##
دسته بندی POL25
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه GBU25K
مشخصات BRIDGE 25A 800V (9)
سازنده !!
دسته بندی POL25
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه KBPC2508
مشخصات BRIDGE 800V 25A
سازنده ## Z
دسته بندی POL25
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه SWITCH 6093
مشخصات 3P3S RESET-OFF-RESET R/A
سازنده !!
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 27,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه GBPC1510W
مشخصات 1000V 15A (A)
سازنده
دسته بندی POL15
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 27,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه KBPC5010
مشخصات BRIDGE 1000V 50A
سازنده ##
دسته بندی POL50
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه KBPC5004
مشخصات BRIDGE 400V 50A 2A
سازنده
دسته بندی POL50
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه VR200XFT/IBR
مشخصات BRIDGE 200V 75A
سازنده N/S IBR
دسته بندی POL75
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 67,641
قیمت غیر نقدی به ریال 51,949
قیمت نقدی به ریال 43,823
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه VR200X
مشخصات BRIDGE 200V 10A -65 TO 160D
سازنده
دسته بندی POL10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 67,000
قیمت نقدی به ریال 61,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه MT3516
مشخصات BRIDGE 35A 1600V 3PHASE
سازنده (BAL10)
دسته بندی POL35
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه 36MT160
مشخصات 1600V 36A 3PHAS 5P (GAL21)
سازنده
دسته بندی POL36
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه SKB15/12A2
مشخصات BRIDGE (GAL14)
سازنده
دسته بندی POL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 264,000
قیمت غیر نقدی به ریال 264,000
قیمت نقدی به ریال 240,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه VUO 36-16
مشخصات BRIDGE 1600V 36A 3PHAS 5P
سازنده
دسته بندی POL36
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600,000
قیمت نقدی به ریال 540,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه SKD30-16
مشخصات 3PHAS 30A 1600V
سازنده
دسته بندی POL30
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 630,000
قیمت غیر نقدی به ریال 630,000
قیمت نقدی به ریال 570,000
پیش فاکتور