*** لطفا از آدرس https://www.PayaElectronic.ir برای اتصال به وبسایت استفاده نمایید ***

مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 17:46:39 1396/9/25
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه H1012NLT
مشخصات SMD (P*) XFRMR MODULE
سازنده ORG
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه UFL
مشخصات (S522)
سازنده !!
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه TAG 125K
مشخصات k
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه PAM8403
مشخصات MOJOL AMPLIFIER (S539)
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه MIFRE
مشخصات MIFRE
سازنده PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه ASK-433
مشخصات MOJOL RECEVER (K) B16
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 29,000
قیمت نقدی به ریال 26,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه ASK-9158*
مشخصات
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 26,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه ASK-315
مشخصات (S224) M4
سازنده #234!!
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 32,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,600
قیمت نقدی به ریال 26,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه RXB22 433MHZ
مشخصات (S54)
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 27,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه RXB22 315MHZ
مشخصات (S172)(M1)
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 27,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه PCR1A
مشخصات 315MHZ (I3)
سازنده !!MODULE
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,500
قیمت نقدی به ریال 27,500
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه PCR1A.
مشخصات 433MHZ (I3)
سازنده !!
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 31,000
قیمت نقدی به ریال 28,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه DPS MODULE
مشخصات DISPLAY POWER SUPPLY MODULE
سازنده !! N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 32,000
قیمت نقدی به ریال 29,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه PC-JC02-433
مشخصات (L516) ***
سازنده !!N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 32,000
قیمت نقدی به ریال 29,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه 4B08B-BJ3-00
مشخصات SURGE LINE PROTECTION MODULE
سازنده
دسته بندی MOJ
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه RF-500TB-125
مشخصات 60 DC MOTOR
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 37,000
قیمت نقدی به ریال 33,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه MODULE
مشخصات
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 38,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه MODUL
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 38,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه RECIVER 0-1
مشخصات MODULE RECIVER 0-1 WITHMC3361B
سازنده N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه LM2596
مشخصات DECRES (L376) (M4)
سازنده PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه NCODER
مشخصات MODULE NCODER
سازنده !!
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 43,000
قیمت نقدی به ریال 39,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه HX711*
مشخصات MOJOL GREEN (M 21) (S152)
سازنده !!
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه XL6009
مشخصات MODULE(LM2577)(L316)(M 18)
سازنده !!
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه RXM2013-433
مشخصات (T646)RXM2013 433
سازنده N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه MOJOL DRIVER
مشخصات LCD2*16(T996)M4
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه GFT809
مشخصات FM TRANSMITER
سازنده N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 65,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 47,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه USB TO SERIA
مشخصات USB TO SERIAL PL2303(Y666)
سازنده SP
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه NRF24L01
مشخصات RFRECIEVER (L717)(M 20)
سازنده PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه DHT11
مشخصات HUMIDITY TEMPERATURE (L314
سازنده !!AOS N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه TX5-454AL5
مشخصات 11.9808MHZ (I2)
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه GY-30
مشخصات MOJOL (S559)
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه NRF24L01***
مشخصات PA+LNA
سازنده !! N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه USB TO SER *
مشخصات USB TO SERIAL TTL (E8)
سازنده PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه MPU6050*
مشخصات (T116) IMU GYRO
سازنده PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه A4988
مشخصات A4988 MODULE DRIVER MOTOR(T635
سازنده N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه HX711/
مشخصات MOJOL (RED) (T989) (18)
سازنده !!
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 89,000
قیمت نقدی به ریال 81,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه PAM8610*
مشخصات (S443)
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 95,000
قیمت نقدی به ریال 85,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه MQ BOARD
مشخصات MQ
سازنده PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 95,000
قیمت نقدی به ریال 86,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه HM-R-915
مشخصات radio reciver module freq 915M
سازنده PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 96,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه REMOT433
مشخصات (T667) REMOT
سازنده 4
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه HMT433
مشخصات 3PIN (L925)
سازنده !! N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه HM-T-915
مشخصات (S)freq 915MH
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 112,000
قیمت غیر نقدی به ریال 112,000
قیمت نقدی به ریال 102,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه ATK-HC05
مشخصات
سازنده PSR N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 115,000
قیمت غیر نقدی به ریال 115,000
قیمت نقدی به ریال 105,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه USB TO RS232
مشخصات USB TO RS232 CABLE (B)
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه RC522/RFID
مشخصات CARD+TAGMIFER13.56M(M4)(S233)
سازنده PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 130,000
قیمت غیر نقدی به ریال 130,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه MMA7455
مشخصات ACCELEROMETER (Y257)
سازنده PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 122,000
قیمت غیر نقدی به ریال 122,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه ADXL345
مشخصات DIGITAL ACCELEROM MODULE (T102
سازنده PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه ARDUINO PRO
مشخصات MINI 5V (S284)
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 135,000
قیمت غیر نقدی به ریال 135,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه USB TO RS485
مشخصات (S361) 2pin
سازنده ##PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 130,000
قیمت غیر نقدی به ریال 130,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه HMR433
مشخصات 4PIN (L684 ) (B*M18)
سازنده !!PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 130,000
قیمت غیر نقدی به ریال 130,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه BMP180
مشخصات ABS PRESSURE SENSOR(S100) GY68
سازنده !!
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 140,000
قیمت غیر نقدی به ریال 140,000
قیمت نقدی به ریال 125,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه ESP8266-12F
مشخصات -12F
سازنده N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 145,000
قیمت غیر نقدی به ریال 145,000
قیمت نقدی به ریال 130,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه ESP8266-12E
مشخصات MOJOL WIFI 2.4GHZ (S143)
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 150,000
قیمت نقدی به ریال 130,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه GY-271
مشخصات Magneticfield(HMC5883L)(T992)
سازنده PSR 3-3.5V
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 150,000
قیمت نقدی به ریال 130,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه 36MB40A
مشخصات MODULE
سازنده !!
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 143,000
قیمت غیر نقدی به ریال 143,000
قیمت نقدی به ریال 130,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه ESP8266EX
مشخصات -01 MOJOL WIFI (T936) S*
سازنده !!
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 145,000
قیمت غیر نقدی به ریال 145,000
قیمت نقدی به ریال 130,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه MP3TP16P
مشخصات MP3
سازنده PSR N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 160,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 140,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه ESP8266-07
مشخصات MOJOL WIFI (S173)
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 160,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 140,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه ADXL335*
مشخصات ANALOGE GY-61 MODULE (S75)
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 160,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 140,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه PAM8610
مشخصات
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 170,000
قیمت غیر نقدی به ریال 170,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه MP3 PLAYER
مشخصات (L411) PLAR(E4)
سازنده PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 165,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه HC-05
مشخصات (L380)(E2)
سازنده !!PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 165,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه RFM12-B
مشخصات RFM12-B-433-D (B)
سازنده !!
دسته بندی MOJOL915
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 160,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه HC-05*
مشخصات (S271) +
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 170,000
قیمت غیر نقدی به ریال 170,000
قیمت نقدی به ریال 155,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه DHT22
مشخصات MODULE ( AM2302) (L315)
سازنده AOSONG
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه USB TORS485
مشخصات DRIVER CH340/341(S350) 5pin
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 170,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه XS3868
مشخصات MOJOL VER3.0
سازنده N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 188,000
قیمت غیر نقدی به ریال 188,000
قیمت نقدی به ریال 170,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه RADIO MAJOL
مشخصات RADIO MADULE
سازنده PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 178,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه GY-50
مشخصات L3G4200DGYROSEN MODULE(S112)
سازنده PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه GY-282
مشخصات
سازنده PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه NRF24L01**
مشخصات NRF24L01+SMB (AMP+ANT) (T131)
سازنده PSR N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه ENC28J60
مشخصات (L364)
سازنده PSR N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه HLK-M35
مشخصات V3.1 MOJOL (S208)
سازنده PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 237,000
قیمت غیر نقدی به ریال 237,000
قیمت نقدی به ریال 216,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه TCS3200MOJOL
مشخصات MOJOL
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 250,000
قیمت نقدی به ریال 220,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه KOB RS232 TO
مشخصات CONVERTER ADAPTER
سازنده PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 270,000
قیمت غیر نقدی به ریال 270,000
قیمت نقدی به ریال 246,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه QUECTELM35FA
مشخصات WIRELESS MODULE (E3)
سازنده N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 260,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه AM2303
مشخصات (T496)
سازنده PSR N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 297,000
قیمت غیر نقدی به ریال 297,000
قیمت نقدی به ریال 270,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه ARDAINO NANO
مشخصات
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 270,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه BMP085
مشخصات (Y339)
سازنده !!BOSC N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 310,000
قیمت غیر نقدی به ریال 310,000
قیمت نقدی به ریال 285,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه RFM12-BP
مشخصات RFM12-BP-433-S1(J1)(PSR I4)
سازنده !PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 330,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه GY-9250
مشخصات MOJOL (S542)
سازنده PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 330,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه HMTRP433
مشخصات (Y854) -
سازنده PSR N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 330,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه LAH100
مشخصات MODULE (E8)
سازنده !!LEM
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 330,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه BMP085*
مشخصات MODULE
سازنده N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 330,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه HMTRP-915
مشخصات (E8)
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 330,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه EM18
مشخصات RFID READER MODULE (L359) B
سازنده PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 370,000
قیمت غیر نقدی به ریال 370,000
قیمت نقدی به ریال 340,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه NRF24L01*
مشخصات +PA+LNA(AMP+ANT)(L495)YELLO
سازنده N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 380,000
قیمت غیر نقدی به ریال 380,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه HMTR-433
مشخصات 6PIN HMTRP433
سازنده !! N/S
دسته بندی IR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 385,000
قیمت غیر نقدی به ریال 385,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه GY-9255
مشخصات (S491)
سازنده PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 360,000
قیمت غیر نقدی به ریال 360,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه TCP/IP TO TT
مشخصات IP TO TTL TCP232
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 360,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه NEO6MV2
مشخصات (S96)
سازنده PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 360,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه GY-906
مشخصات
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 360,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه U-BLOX 5ROM
مشخصات -BASEDNEOGPSRECEIVER MODULE(SH
سازنده 16*12.2
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 410,000
قیمت غیر نقدی به ریال 410,000
قیمت نقدی به ریال 370,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه MOJOL LED.
مشخصات MOJOL LED RED 16*32
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 425,000
قیمت غیر نقدی به ریال 425,000
قیمت نقدی به ریال 390,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه TDB380
مشخصات EMBBEDDED MP3 MODULE
سازنده !!N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 440,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه HLK-RM04
مشخصات UART-TETH-WIFI module (S41)
سازنده ##PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 450,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه GY-87
مشخصات Gyro+Acceleration+Airpres(T499
سازنده PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 440,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه GY85
مشخصات SMD MODULE (S38)
سازنده !!IMU
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 475,000
قیمت غیر نقدی به ریال 475,000
قیمت نقدی به ریال 432,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه S1216R
مشخصات GPS CHIP SMD (L488)
سازنده !!
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 491,000
قیمت غیر نقدی به ریال 491,000
قیمت نقدی به ریال 447,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه GY-80
مشخصات Magnetic AcceleraGyroscop(S228
سازنده PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500,000
قیمت نقدی به ریال 450,000
پیش فاکتور