مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 15:35:01 1396/1/6
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه FIBRE3
مشخصات 5.1*3.3 250-DOT (13)
سازنده ## N/S
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه FIBRE PO106
مشخصات
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,471
قیمت غیر نقدی به ریال 7,083
قیمت نقدی به ریال 5,479
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه FIBRE PO105
مشخصات
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,471
قیمت غیر نقدی به ریال 7,083
قیمت نقدی به ریال 5,479
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه FIBRE PO104
مشخصات
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,471
قیمت غیر نقدی به ریال 7,083
قیمت نقدی به ریال 5,479
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه FIBRE/C-566
مشخصات 7*7.4 567-DOT
سازنده ##
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه FIBRE/C-1104
مشخصات 7.3*11.1 FIBRE COMPONENT (4)
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه FIBRE/1645-C
مشخصات 8.5*13.5 FIBRE COMPONENT (2)
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,500
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه FIBRE/1000-L
مشخصات 7.2*11.1 1000-LINE (7)
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه FIBRE/1000-D
مشخصات 7.3*11.1 1000-DOT (1)
سازنده ##
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه FIBRE PO014
مشخصات
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه FIBRE PO013
مشخصات
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه FIBRE PO012
مشخصات
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه FIBRE PO011
مشخصات
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه FIBRE/1650-L
مشخصات 9*13.4 1650-LINE (3)
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 27,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه FIBRE/1650-D
مشخصات 1650-DOT (9)
سازنده ##
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 27,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه GE-3610-C
مشخصات 12.4*20.3 FIBRE COMPONENT (8)
سازنده N/S
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 36,500
قیمت نقدی به ریال 33,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه FIBRE/2600-D
مشخصات 17.4*11.1
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 47,000
قیمت نقدی به ریال 43,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه GE4000L
مشخصات 4000-LINE (11)
سازنده !!
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه GE4000D
مشخصات 11.7*24.5 4000DOT (10)
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه GEPCV ISA
مشخصات FIBRE SLOT BOARD GEPCV (12)
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه FIBRE/13000D
مشخصات 42*21.6
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 210,000
قیمت غیر نقدی به ریال 210,000
قیمت نقدی به ریال 190,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه FIBRE/13000L
مشخصات
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 230,000
قیمت غیر نقدی به ریال 230,000
قیمت نقدی به ریال 210,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه FIBRE/23000D
مشخصات 49.5*26.5
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 360,000
قیمت غیر نقدی به ریال 360,000
قیمت نقدی به ریال 325,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه FIBRE KB
مشخصات 105*125 1.6m
سازنده ##KM(china
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600,000
قیمت نقدی به ریال 540,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه FIBRE 0.8ALU
مشخصات FIBRE ALUMINUM 100*120CM 0.8
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 980,000
قیمت غیر نقدی به ریال 980,000
قیمت نقدی به ریال 890,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه FIBRE 1MMALU
مشخصات ALUMINUM 100*120 1MM
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,120,000
قیمت نقدی به ریال 1,020,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه FIBRE.
مشخصات 105*125 /
سازنده ## NH
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,400,000
قیمت نقدی به ریال 1,200,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه FIBRE 0.8MM
مشخصات 0.8MIL
سازنده !! NH
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,410,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,410,000
قیمت نقدی به ریال 1,280,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه FIBRE 1MM
مشخصات 1MIL
سازنده !! NH
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,650,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650,000
قیمت نقدی به ریال 1,500,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه FIBRE 1.5MAL
مشخصات ALUMINUM 100*120 1.5MM
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,100,000
قیمت نقدی به ریال 1,920,000
پیش فاکتور