*** لطفا از آدرس https://www.PayaElectronic.ir برای اتصال به وبسایت استفاده نمایید ***

مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 17:52:57 1396/10/26
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه RELAYSOCKET3
مشخصات (2) 4C
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه RELAYSOCKET1
مشخصات (1)
سازنده ##
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,500
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه RELAYSOCKET7
مشخصات RELAY SOCKET PCB-MY2
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه RELAYSOCKET*
مشخصات 4C
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه RELAYSOCKET2
مشخصات (4)8PIN 2C /
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه RELAYSOCKET#
مشخصات SOCKET 8PIN FINDER TYPE 95.75
سازنده **
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 113,636
قیمت غیر نقدی به ریال 101,009
قیمت نقدی به ریال 85,400
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه RELAYSOCKET4
مشخصات (3) 4C 14P /
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه RELAYSOCKET
مشخصات (5)
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور