*** لطفا از آدرس https://www.PayaElectronic.ir برای اتصال به وبسایت استفاده نمایید ***

مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 17:52:57 1396/10/26
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه SWITCH 6027
مشخصات
سازنده
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه 54S195/NAT
مشخصات
سازنده D-F
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه IC7107
مشخصات COPY RUSSIA (G326)
سازنده
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه LM1886/NAT
مشخصات 20PIN,LIN,TV VIDEO MATRIX D/A
سازنده N/S NAT
دسته بندی D/A
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,235
قیمت غیر نقدی به ریال 12,987
قیمت نقدی به ریال 10,955
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه 54LS54J/RAY
مشخصات +
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه 54LS323J/TEX
مشخصات +
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه 54LS251/TEX
مشخصات +
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 18,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه 54LS158/TEX
مشخصات +
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه DAC1408
مشخصات 16PIN, 8BIT, D/A DAC0800
سازنده N/S
دسته بندی D/A
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,293
قیمت غیر نقدی به ریال 16,529
قیمت نقدی به ریال 14,901
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه ADM706ARZ
مشخصات SMD SO8 (T472)
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,500
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه ADC0803LCD
مشخصات SMD A (D5) (I3) (Y990) (BW)
سازنده SIG
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 29,000
قیمت نقدی به ریال 26,300
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه ADC0832
مشخصات 8PIN,8BIT,A/DCONVERTER(N920)
سازنده
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 27,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه ADC084LCN/IN
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,585
قیمت غیر نقدی به ریال 30,697
قیمت نقدی به ریال 27,389
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه AD8692ARZ
مشخصات SMD SO8 (T271)
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 31,000
قیمت نقدی به ریال 28,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه ADC0808/PLCC
مشخصات PLCC (I5)
سازنده
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 32,000
قیمت نقدی به ریال 28,500
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه ADM695
مشخصات PROCESOR SUPERVISORY100m(N925)
سازنده 16P
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 32,000
قیمت نقدی به ریال 29,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه DAC08NE/PHI
مشخصات D/A8BIT HI-SPEED 0800 (N904)
سازنده !! PHI
دسته بندی D/A
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه ADC0841/NAT
مشخصات 20PINBINARY,A/D OUT PUT(N876)
سازنده NAT
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه DAC0800
مشخصات 16PIN, 8BIT, D/A (N904)
سازنده !!NAT
دسته بندی D/A
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 38,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه ICL232
مشخصات (F469)
سازنده !!N/S
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 36,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه ADC0809/NAT
مشخصات 28PIN,8BIT,A/D CONVERTER(N875)
سازنده NAT
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 48,500
قیمت نقدی به ریال 44,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه TC7107ACPL
مشخصات !A3.5DIGIT,A/D LEDDRIVER(N804)
سازنده !!ORGINAL
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه D8243HC
مشخصات 12BITE (F540)
سازنده NEC *444
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 51,000
قیمت نقدی به ریال 46,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه ADG509AKN
مشخصات 16PIN 2V (N968)
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه AD5220BR10
مشخصات SMD IC DGTL POT SNGL (T44)
سازنده !!BOX
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 60,000
قیمت نقدی به ریال 55,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه ADC0831CCN
مشخصات 8PIN,8BIT,A/D CONVERTER(N964)
سازنده !!
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 65,000
قیمت نقدی به ریال 59,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه AD8675AR
مشخصات SMD (K1) 8pin
سازنده !!AD N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه AD9708ARUZ
مشخصات SMD IC DAC 8BIT (T198)
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 67,000
قیمت نقدی به ریال 61,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه AD648JNZ
مشخصات AMPLIFIER PRECISION DUAL (H35)
سازنده !!
دسته بندی AMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 69,000
قیمت نقدی به ریال 63,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه ICL7106/HAR
مشخصات 3.5DIGIT A/D LCD DRIVER(N710)
سازنده !!40P
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 75,000
قیمت نقدی به ریال 68,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه AD592AN
مشخصات (H148) IC TEMP TRANSDUCER
سازنده !!N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 76,000
قیمت نقدی به ریال 69,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه C15000MF/35
مشخصات
سازنده
دسته بندی CAP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه MAX691/MAX
مشخصات 16PIN (F21)
سازنده !!MAX
دسته بندی MAX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه ADC0801LC
مشخصات 20PIN, 8BIT, A/D CONVERTER
سازنده N/S
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 94,698
قیمت غیر نقدی به ریال 77,923
قیمت نقدی به ریال 70,113
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه AD713JN
مشخصات AMPLIFIER HIGH SPEEDQUAD(N866)
سازنده !! 14P
دسته بندی AMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 78,000
قیمت نقدی به ریال 71,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه AD829JN
مشخصات 8PIN (H72)
سازنده !! AD
دسته بندی AMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 72,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه AD8551ARZ
مشخصات SMD IC OPAMP CHOPPER (T97)
سازنده !! so8
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 79,000
قیمت نقدی به ریال 72,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه AD768AR
مشخصات SMD (T305)
سازنده !! N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 79,000
قیمت نقدی به ریال 72,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه ADM691AN
مشخصات PROCESSOR SUPERVISORY16P(N966)
سازنده !!****AD
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه ADC0808/NAT
مشخصات 8BIT, A/D CONVERTER (N922)
سازنده N/S 28P
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 87,000
قیمت نقدی به ریال 79,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه 54LS367J/FAI
مشخصات (G280)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه ICL7135/INT
مشخصات !4.5DIGIT,A/D CONVERTER(N806)
سازنده !!28PI
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه ADG506
مشخصات (3)ADG506AKNZ (N969)
سازنده !!AD
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه AD9280ARS
مشخصات SMD IDC ADC CMOS 8BIT (T101)
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 91,000
قیمت نقدی به ریال 83,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه AD7575JN
مشخصات 8BIT (H366)
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 94,000
قیمت نقدی به ریال 85,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه ADG528AKNZ
مشخصات 18PIN (X542)
سازنده !! N/S
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 96,000
قیمت نقدی به ریال 88,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه PCM56
مشخصات 16BIT, D/A (F151)
سازنده !! N/S
دسته بندی D/A
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه ADG201AKN
مشخصات 16PIN (N877) ORGINAL
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه AD654JN/AD
مشخصات V/F F/V 5V 2.5mA (H166)!!!!
سازنده AD!!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 140,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه AD620ARZ
مشخصات SMD SOIC8 AMPLIFIER(K24)(E6)
سازنده !!ORG
دسته بندی AMPSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 105,000
قیمت نقدی به ریال 95,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه ADM706
مشخصات 8P 3V CIRCUITS WITH (N836)
سازنده N/S
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 148,812
قیمت غیر نقدی به ریال 118,065
قیمت نقدی به ریال 98,600
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه AD7533JN
مشخصات D/A 16P 10BIT 15V 2mA (N955)
سازنده
دسته بندی D/A
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه AD667JNZ
مشخصات D/A 28P 12BIT 15V 12mA (H41)
سازنده
دسته بندی D/A
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه ADC0805LCN
مشخصات 20PIN, 8BIT, A/D CONVERTER
سازنده N/S
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 113,343
قیمت غیر نقدی به ریال 113,343
قیمت نقدی به ریال 100,790
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه AD8402AN10
مشخصات (Q603)
سازنده !!N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 114,000
قیمت غیر نقدی به ریال 114,000
قیمت نقدی به ریال 104,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه AD586JN
مشخصات REFERENCE 5VIout +-10 8P(H119)
سازنده !!AD N/Sw
دسته بندی REF
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه ADG221KN
مشخصات LC2MOS QUAD SPST SWITCH(N878)
سازنده !!14PIN
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 131,000
قیمت غیر نقدی به ریال 131,000
قیمت نقدی به ریال 114,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه AD811AN
مشخصات HI-PERFVs -+18Vo-+13140M(H133)
سازنده N/S 8P
دسته بندی AMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 127,000
قیمت غیر نقدی به ریال 127,000
قیمت نقدی به ریال 115,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه DAC1222LCN
مشخصات 12BIT, 0.024 Linearity (N58)
سازنده !!
دسته بندی D/A
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 132,000
قیمت غیر نقدی به ریال 132,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه ADC0803LCN
مشخصات 20PIN (N917)
سازنده !!
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 135,000
قیمت غیر نقدی به ریال 135,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه AD7528JN
مشخصات D/A 20P8BIT5/15V 2mADUAL(N953)
سازنده !!
دسته بندی D/A
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 140,000
قیمت غیر نقدی به ریال 140,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه AD712JN
مشخصات AMPLIFIER HIGH SPEEDDUAL(H125)
سازنده !! 8PIN
دسته بندی AMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 145,000
قیمت غیر نقدی به ریال 145,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه DAC8830ICD
مشخصات SMD 16BIT D/A (Y410)
سازنده !! N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 130,000
قیمت غیر نقدی به ریال 130,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه AD8361ARMZ
مشخصات RF/IFTRUE RF POWER SMD (K724)
سازنده !!8P N/S
دسته بندی RF
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 160,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 144,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه AD625JN
مشخصات JNZ CHINA 16P (Q757)
سازنده !!
دسته بندی AMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 160,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 144,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه AD736JN
مشخصات (P) POWER RMS-(H131)F(H
سازنده !!8PIN
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 160,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 145,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه AD737JNZ
مشخصات IC TRUE RMS/DC CONV LP (X903)
سازنده !! N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 160,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 145,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه AD767JN
مشخصات D/A24P12BIT15V12mA(P)(H159)
سازنده !! AD
دسته بندی D/A
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 175,000
قیمت غیر نقدی به ریال 175,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه AD826ARZ
مشخصات SMD (T689) ORGINAL
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 185,000
قیمت غیر نقدی به ریال 185,000
قیمت نقدی به ریال 165,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه ADG611YRZSMD
مشخصات SOIC16
سازنده !! N/S
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 212,517
قیمت غیر نقدی به ریال 212,517
قیمت نقدی به ریال 178,418
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه AD9833/SMD
مشخصات 9833BRMZ SMD D68 (K379)
سازنده !!
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه AD694JN
مشخصات TRANSMITTER 4mA-- 20mA (H85)
سازنده !AD16P N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه AD8612ARUZ
مشخصات SMD (T645) SSOP-14
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 195,000
قیمت غیر نقدی به ریال 195,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه ADG406BNZ
مشخصات 16-CHANNEL MULTIPLEXER (N923)
سازنده !! AD
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 185,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه AD573JN
مشخصات 20P 10BIT 25mA 5/12 15V(H32)
سازنده N/S
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 207,794
قیمت غیر نقدی به ریال 207,794
قیمت نقدی به ریال 188,431
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه AD7501JNZ
مشخصات 16PIN (N823)
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 227,000
قیمت غیر نقدی به ریال 227,000
قیمت نقدی به ریال 206,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه AD7503KN
مشخصات 115
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 233,769
قیمت غیر نقدی به ریال 233,769
قیمت نقدی به ریال 208,152
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه AD797AN
مشخصات AMPLIFIER 8P (H42)
سازنده
دسته بندی AMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 242,000
قیمت غیر نقدی به ریال 242,000
قیمت نقدی به ریال 220,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه AD7656BSTZ
مشخصات LQFP64 SMD (M 20) (K602)
سازنده !!PHI
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 270,000
قیمت غیر نقدی به ریال 270,000
قیمت نقدی به ریال 240,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه AD835AN
مشخصات 8PIN (H117)
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 280,000
قیمت غیر نقدی به ریال 280,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه AD7569JN
مشخصات A/D 24P 8BIT VCC +-5 (N913)
سازنده AD
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 275,000
قیمت غیر نقدی به ریال 275,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه AD6529ABC
مشخصات SMD (S14)
سازنده !!AD
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 280,000
قیمت غیر نقدی به ریال 280,000
قیمت نقدی به ریال 254,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه AD636JD
مشخصات 14PINTRUE RMS CONVERTER (H37)
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 288,080
قیمت غیر نقدی به ریال 288,080
قیمت نقدی به ریال 256,356
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه AD7541
مشخصات AKNZ 12BIT D/AINVERTED(N867)
سازنده !!
دسته بندی D/A
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 285,000
قیمت غیر نقدی به ریال 285,000
قیمت نقدی به ریال 258,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه AD7715AN-5
مشخصات A/D 16P 16BIT450UA 3or5V(N958)
سازنده !!AD
دسته بندی A/D
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 270,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه AD8139ARDZ
مشخصات SMD SOIC8 AD (K341)
سازنده !!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 303,000
قیمت غیر نقدی به ریال 303,000
قیمت نقدی به ریال 275,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه AD7506JN
مشخصات 115 (H157)
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 330,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه AD652AQ
مشخصات V/F F/V 15V 15mA (H60)
سازنده !! AD
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 330,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه AD603AQ
مشخصات AMPLIFIER NOISEVARIABLE(H164)
سازنده !!PHI CDIL
دسته بندی AMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 330,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه AD7548KN
مشخصات 20PIN
سازنده BOX
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 340,000
قیمت غیر نقدی به ریال 340,000
قیمت نقدی به ریال 310,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه AD574AJNZ
مشخصات (H122) COPY
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 350,000
قیمت نقدی به ریال 320,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه AD7578KN
مشخصات DIP (T781)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 425,033
قیمت غیر نقدی به ریال 425,033
قیمت نقدی به ریال 372,483
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه AD7511DIKN
مشخصات (N910) K
سازنده A/D
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 420,000
قیمت غیر نقدی به ریال 420,000
قیمت نقدی به ریال 380,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه AD7511DIJN
مشخصات 16PIN PROTECTED ANALOG(N910)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 420,000
قیمت غیر نقدی به ریال 420,000
قیمت نقدی به ریال 380,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه AD7503JQ
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 429,757
قیمت غیر نقدی به ریال 429,757
قیمت نقدی به ریال 383,438
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه AD7502JQ
مشخصات 16PIN
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 425,000
قیمت غیر نقدی به ریال 425,000
قیمت نقدی به ریال 385,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه AD7543KN
مشخصات 16PIN DIP (N956)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 440,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 390,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه AD637JRZ
مشخصات SMD ORGINAL (S63)
سازنده !! AD
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 430,000
قیمت غیر نقدی به ریال 430,000
قیمت نقدی به ریال 390,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه AD7501KN
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 439,203
قیمت غیر نقدی به ریال 439,203
قیمت نقدی به ریال 392,204
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه AD7501KQ
مشخصات
سازنده BOX
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 435,000
قیمت غیر نقدی به ریال 435,000
قیمت نقدی به ریال 395,000
پیش فاکتور