*** لطفا از آدرس https://www.PayaElectronic.ir برای اتصال به وبسایت استفاده نمایید ***

مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 17:52:57 1396/10/26
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه DB9SOL/FM
مشخصات FEMALE SOLD BLACK/BLUE
سازنده ## ******
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه CON 4PIN
مشخصات CON4P(S202)64*128
سازنده
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه DB9SOL/M
مشخصات DB MALE SOLD BLUE
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه DB9SOLD/M/
مشخصات SOLD MALE WHITE
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,300
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه DB9SOL/FM/
مشخصات FEMALE SOLD WHITE
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,800
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه DB9/FM/R/N.S
مشخصات DB FEMALE R/A WITHOUT SCREW
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,250
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه DB25SOL/FM
مشخصات DB FEMALE SOLDER
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه DB15VGA/M/S
مشخصات DB VGA MALE SOLDER
سازنده !!
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه DB15SOL/M
مشخصات DB MALE SOLDER Z 400 150
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه DB15SOL/FM
مشخصات DB FEMALE SOLDER
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه DB9/M/R
مشخصات DB MALE R/A (O)
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,600
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه DB9/FM/R
مشخصات DB FEMALE R/A
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,600
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه DB25SOL/M
مشخصات DB MALE SOLDER
سازنده ## 150
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه DB15VGA/FM/S
مشخصات DB VGA FEMALE SOLDER
سازنده !!
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه DB15PCB/M/S
مشخصات DB MALE PCB
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه DB9PCB/FM/S
مشخصات DB FEMALE PCB S
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه DB15VGA/PIN
مشخصات DB VGA FEMALE
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه DB9PCB/M/S
مشخصات F DB MALE PCB S
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه DB25/M/R
مشخصات DB MALE RIGHT (O)
سازنده !!
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه DB15/M/R
مشخصات DB MALE R/A
سازنده !!
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه DB15VG/M/PCB
مشخصات DB VGA MALE PCB
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,200
قیمت نقدی به ریال 6,500
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه DB15/FM/R
مشخصات DB FEMALE R/A
سازنده ## 150
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه DB25/FM/R
مشخصات DB FEMALE RIGHT
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه DB15FC/M
مشخصات DB MALE FLATCABLE
سازنده 150
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,200
قیمت نقدی به ریال 8,400
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه DB15PCB/FM/S
مشخصات DB FEMALE PCB
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه DB50/FM/FLAT
مشخصات DB FEMALE FLATCABLE A
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه DB37SOL/FM
مشخصات DB FEMALE SOLDER
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه DB9FC/M
مشخصات DB MALE FLATCABLE
سازنده ## 150
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه DB9FC/FM
مشخصات DB FEMALE FLATCABLE
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه DB37SOL/M
مشخصات DB MALE SOLDER
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه DB15VGA/M/R
مشخصات DB VGA MALE R/A
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه DB15VGA/FM/R
مشخصات DB VGA FEMALE R/A (3)
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه DB25PCB/FM/S
مشخصات DB FEMALE PCB
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه RELAYSOCKET6
مشخصات RELAY SOCKET PCB-LY2
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه DB15FC/FM
مشخصات DB FEMALE FLATCABLE
سازنده 150
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه DB37/M/R
مشخصات DB MALE RIGHT
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه DB37/M/FC
مشخصات DB MALE FLATCABLE
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,500
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه DB25FC/M
مشخصات DB MALE FLATCABLE
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه DB25FC/FM
مشخصات DB FEMALE FLATCABLE
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه DB 25F*25F
مشخصات DB FM25*FM25/R *(4)*
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,500
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه DB37/FM/FC
مشخصات DB FEMALE FLATCABLE
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,750
قیمت نقدی به ریال 15,200
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه BH50R*CENT
مشخصات BH50R/A * CENTRONIX *(2)*
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه DB25PCB/M/S
مشخصات DB MALE PCB Z
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 17,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه DB25/FM/R/W
مشخصات DB FEMALE RIGHT WIREWRAP
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 17,500
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه DB 25M*25M
مشخصات DB 25M*25M *(5)*
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 17,500
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه DB9M*PS2
مشخصات DB MALE PS/2 (8)
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 17,550
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه DB9 FM/M/R
مشخصات DB MALE FEMALE RIGHT
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 17,550
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه DB9 DUAL
مشخصات DUAL MALE FEMALE RIGHT PCB (3)
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 17,550
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه DB 25M*9FM
مشخصات DB 25M*9FM *(6)*
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 17,550
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه DB37/FM/R
مشخصات DB FEMALE RIGHT
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه DB15VGA/F/PC
مشخصات DB VGA FEMAIL PCB
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه DB 15VGF*15M
مشخصات DB 15VGAF*15M DIPSWITCH *(1)*
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,500
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه DB37/FM/PCB
مشخصات DB FEMALE PCB
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 26,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه DB15VGA/F*F
مشخصات VGA
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 31,000
قیمت نقدی به ریال 28,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه DB 15VGF*15F
مشخصات DB 15VGAFM/15VGAFM
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 28,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه DB26/FM/R
مشخصات 2*13 FM/R SMD
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 28,500
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه DB37/M/PCB
مشخصات DB MALE PCB
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه DB50/FM/R
مشخصات DB FEMALE RIGHT 400
سازنده ##N/S
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 42,000
قیمت نقدی به ریال 36,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه DB50SOL/M
مشخصات DB MALE SOLDER
سازنده !!
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه DB50SOL/FM
مشخصات DB FEMALE SOLDER
سازنده !!
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه DB50/M/PCB
مشخصات DB MALE PCB
سازنده !!
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه DB50/FM/PCB
مشخصات DB FEMALE PCB
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه DB25/M/WR
مشخصات DB MALE WIREWRAP
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه DB15/FM/R/MI
مشخصات DB FEMALE R/A MILITARY
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه DB26SOL/M
مشخصات DB 26 MALE SOLDER
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه DB26SOL/FM
مشخصات DB 26 FEMALE SOLDER
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور