*** لطفا از آدرس https://www.PayaElectronic.ir برای اتصال به وبسایت استفاده نمایید ***

مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 13:00:05 1396/9/2
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه BT169
مشخصات THYRISTOR 200V ZA7(H871)
سازنده ## PHI
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,300
قیمت نقدی به ریال 1,100
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه BT149G
مشخصات THYR 600V 0.8A
سازنده N/S PHI
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه BT149D
مشخصات THYR 400V 0.8A
سازنده N/S PHI
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه 2N5062
مشخصات THYRISTOR 100V 0.5A BT169
سازنده N/S
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,060
قیمت غیر نقدی به ریال 3,307
قیمت نقدی به ریال 2,849
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه PO123/X
مشخصات THYRISTOR 300V 1A (N146)
سازنده !!TOSHIBA*
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه BT66T-TVM
مشخصات (H954)
سازنده
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,200
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه 2N6565
مشخصات THYRISTOR 400V 0.5A ZA4 (X32)
سازنده
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه BUL382D
مشخصات NPN+DI 800/400V 5A 70W TO220
سازنده ST N/S
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه BT136-600E
مشخصات TRIAC 600V 4A Z*** (X5)
سازنده ##
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,300
قیمت نقدی به ریال 3,800
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه TISP4C180H
مشخصات THYRISTOR 180V SMD (J5)
سازنده ORG
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه BT151-650R
مشخصات THYRI 650V 12A CHIN (Z395)
سازنده CHIN N/S
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,500
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه 2P4M
مشخصات THYRISTOR 400V 2A (Q71)
سازنده !! N/S
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,500
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه BT151 /PHI
مشخصات THYR 600R(P)A(H)ZORIGIN(X61)sh
سازنده ***PH
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه CS19-08
مشخصات THYRI 800-1200V19A 09 (H896)
سازنده N/S I 29A
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,200
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه 5P4M
مشخصات THYRISTOR 400V 5A (H893)
سازنده N/S NEC
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه 2N5063
مشخصات THYRISTOR 150V 0.51A (X103)
سازنده !!
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه BT152-600R
مشخصات THYR 600V 20AORIGI(K)Z (H934)
سازنده !!ORG PHI
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه HOOD9.
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی HOOD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 23,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه BTW68-600R
مشخصات TO247 (X958)
سازنده !!ST
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 32,000
قیمت نقدی به ریال 29,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه BTW68
مشخصات THYRIS 800V 25A TO247(X958)ZA2
سازنده !!ZA2
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 38,000
قیمت نقدی به ریال 34,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه 2N3897
مشخصات THYRISTOR SCR 200V 22A 2PIN
سازنده N.S
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه 2N3670
مشخصات THYR 400V 8A
سازنده
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه BTW66
مشخصات THYRISTOR 600V 25A BAL
سازنده !!
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 160,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 140,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه SKKT42/08
مشخصات THYRISTOR 800V 40A SKKT57
سازنده N/S
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 354,196
قیمت غیر نقدی به ریال 354,196
قیمت نقدی به ریال 306,750
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه TB151-50
مشخصات THYRISTOR 1500V 50A INDUSTRIAL
سازنده
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 341,000
قیمت غیر نقدی به ریال 341,000
قیمت نقدی به ریال 310,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه SKKT57
مشخصات 16ETHYDI MODU1600V 55A(GAL2)
سازنده USED
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600,000
قیمت نقدی به ریال 540,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه MTC55A-160
مشخصات DOUBL THYRSTOR 55A 1600V
سازنده
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700,000
قیمت نقدی به ریال 650,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه SKT40/16
مشخصات THYRISTOR 40A 1600V
سازنده N/S
دسته بندی THRY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 880,000
قیمت غیر نقدی به ریال 880,000
قیمت نقدی به ریال 800,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه SKT50/16
مشخصات THYRISTOR 1600V 50A
سازنده N/S
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,050,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,050,000
قیمت نقدی به ریال 950,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه TT162N14KOF
مشخصات THYRISTOR MODULE 1400V 162A
سازنده (GAL7)
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300,000
قیمت نقدی به ریال 3,000,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه 5P4A
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه THYR 95A
مشخصات THYRISTOR MCC95
سازنده
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 531,292
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه SKKT42/12E
مشخصات THYRISTOR 1200V 40A DUAL
سازنده
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه SKKH92/14
مشخصات THYRISTOR+1 DIODE
سازنده
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور