*** لطفا از آدرس https://www.PayaElectronic.ir برای اتصال به وبسایت استفاده نمایید ***

مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 17:52:57 1396/10/26
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه TER2-DG301
مشخصات TER-2PIN DG301 (2)
سازنده ##
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600
قیمت نقدی به ریال 1,400
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه TER2-DG301/
مشخصات TER-2PIN DG301 BLACK
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه TER2-DG127
مشخصات TER-2PIN DG127 (4)
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه TER2-DG126
مشخصات TER-2PIN DG126 (3)
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه TER 2BLU-N
مشخصات TER-2PIN DG300 BLUE (1)
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه TER2-GRAY
مشخصات TER-2PIN GRAY (16)
سازنده !!
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه TER 2GRE-P
مشخصات TER-2PIN GREEN (9)
سازنده N/S
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه TER3-DG301
مشخصات TER-3PIN DG301 (20)
سازنده ##
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400
قیمت نقدی به ریال 2,100
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه TER 3BLU-N
مشخصات TER-3PIN BLUE A / (19)
سازنده ## DG300
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,600
قیمت نقدی به ریال 2,300
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه TER2-DG128
مشخصات TER-2PIN DG128 (5)
سازنده ## DG128
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,700
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه TER3-DG301B
مشخصات TER-3PIN BLACK
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,700
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه TER3-DG127
مشخصات TER-3PIN DG127 (22)
سازنده ##
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,700
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه TER3-DG126
مشخصات TER-3PIN DG126 (21)
سازنده ##
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,700
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه TER3-DG128.
مشخصات TER-3PIN DG128 (23)
سازنده ##
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه TER2-DG350
مشخصات TER-2PIN DG350
سازنده 444
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه TER 3GRE-P
مشخصات TER-3PIN GREEN (27)
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه TER2-DG35
مشخصات TER-2PIN DG35 (12)
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,700
قیمت نقدی به ریال 3,300
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه TER2-DG129
مشخصات TER-2PIN DG129 (6)m
سازنده ##
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,700
قیمت نقدی به ریال 3,300
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه TER2-DG45
مشخصات TER-2PIN DG45 (10)
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه TER2-DG3000
مشخصات TER-2PIN DG3000
سازنده ##
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,600
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه TER2-DG55*
مشخصات
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه TER4-GRAY
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه TER2-KF-103
مشخصات TER-2PIN KF103 (7)
سازنده ##
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه TER2-KF8500
مشخصات
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه TER3-DG45
مشخصات TER-3PIN DG45 (28)
سازنده ##
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه TER3-DG350
مشخصات TER-3PIN DG350
سازنده N/S
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه TER3-DG35
مشخصات TER-3PIN DG35 (30)
سازنده ##
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه TER 5GRE-R
مشخصات TERMINAL 5PIN GREEN R/A
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه TER3-DG129
مشخصات TER-3PIN DG129 (24)
سازنده ##
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,500
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه TER3-DG55***
مشخصات TER3-DG55
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه TER3-KF-103
مشخصات TER-3PIN KF103 (25)
سازنده ##
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه TER2-DG235
مشخصات TER-2PIN DG235 (17
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه TER3-KF8500
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,200
قیمت نقدی به ریال 6,600
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه TER4-DG35
مشخصات TER-4PIN DG35
سازنده ##
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه TER2-DG65
مشخصات TER-2PIN DG65 (14)
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه TER2-DG635
مشخصات TER-2PIN DG635 (8
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه TER2-DG332
مشخصات TER-2PIN DG332 (13)
سازنده !! 444
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه TER6-GRAY
مشخصات TER-6PIN DG735 (16)
سازنده !!
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه TER5-DG35
مشخصات TER-5PIN DG35
سازنده ##
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه TER4-DG45
مشخصات
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه TER3-DG45H
مشخصات TER-3PIN DG45
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه TER-2DG7.62
مشخصات TER2-DG7.62HL
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه TER6-DG45
مشخصات TER-6PIN DG45
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه TER6-DG35
مشخصات
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه TER3-DG65
مشخصات TER-3PIN DG65 (32)
سازنده ##
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه TER2-KF950
مشخصات TER-2PIN KF950 (18)
سازنده N/S
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه TER2-DG55
مشخصات TER-2PIN DG55 (15)
سازنده ##
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه TER2-DG45H
مشخصات TER2-DG45H
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه TER7-GRAY
مشخصات TER-7PIN DG735 (34)
سازنده !!
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه TER5-DG45
مشخصات TER-5PIN DG45 F
سازنده !!
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه TER4-DG235
مشخصات TER-4PIN DG235 (35)
سازنده !!N/S
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه TER3-DG635
مشخصات TER-3PIN DG635 (26
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه TER3-KF950
مشخصات TER-3PIN KF950 (36)
سازنده 444
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه TER3-DG332
مشخصات TER-3PIN DG332 (31)
سازنده !! 444
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه TER4-DG65
مشخصات TER4-DG65 4PIN
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه TER3-DG55
مشخصات TER-3PIN DG55 (33)
سازنده ##
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 18,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,500
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه TER 2GRE-DG
مشخصات TER-2PIN DG128H DUAL (11)
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه TER4-DG35*
مشخصات
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه TER3-KF11
مشخصات
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه TER3-GOLD
مشخصات
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه TER4-DG55
مشخصات
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 17,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه TER6-DG45H
مشخصات
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه TER-KF65H
مشخصات TER5PIN
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه TER-KF65
مشخصات TER5PIN
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 45,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه TER SPEAK
مشخصات
سازنده !!N/S
دسته بندی TERM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه TER3-DG128H/
مشخصات TER-3PIN DG-128H (29)
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,000
قیمت نقدی به ریال 21,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه TERMI 8
مشخصات
سازنده
دسته بندی TERM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه TER 3PIN
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه TERMINAL
مشخصات TERMINAL
سازنده
دسته بندی TERM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه TER4-KF8500
مشخصات
سازنده
دسته بندی TER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه TER DG55/PCB
مشخصات 7PIN
سازنده A87
دسته بندی TERM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه TER DG55/8P
مشخصات PCB
سازنده A87
دسته بندی TERM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه TER 12GRE-R
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه PROVA100
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,867,996
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور