*** لطفا از آدرس https://www.PayaElectronic.ir برای اتصال به وبسایت استفاده نمایید ***

مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 13:00:05 1396/9/2
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه HOLDER BAT
مشخصات 2032
سازنده ##
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,800
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه HOLDER BAT*
مشخصات 1220
سازنده
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه BAT NAB
مشخصات 9VOLT
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه BAT CASE2
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه BAT **
مشخصات CAMELION
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه BAT *
مشخصات CAMELION
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه BAT CASE3
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه BAT CACE4
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,200
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه BAT CR2025
مشخصات (M4)
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه BAT COIN*
مشخصات CR2032
سازنده 3volt
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه BAT CASE6
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه BAT CR1620
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,500
قیمت نقدی به ریال 7,500
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه BAT CASE4CIR
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,400
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه BAT CASE2**
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه BAT CASE2*
مشخصات
سازنده #N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه BAT LIT 3V
مشخصات BAT 2016 3VOLT LIT R
سازنده *
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه BAT CASE4**
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه BAT CASE4*
مشخصات
سازنده ##N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,500
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه BAT CASE8
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه BAT*
مشخصات 1.5V
سازنده sunnybatt
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه BAT REMOTE
مشخصات GP 23A
سازنده j98
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه BACKUP 3.6 V
مشخصات BATTREY BACKUP 3.6V(Z2)CHINA
سازنده !!
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 27,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه BAT3-251FT
مشخصات 3.6V 250mAh
سازنده N/S
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,585
قیمت غیر نقدی به ریال 33,057
قیمت نقدی به ریال 28,485
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه BAT ***
مشخصات 1100ma
سازنده
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه BAT 1.5V
مشخصات .5v
سازنده SUNNY
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه BAT 1220
مشخصات COIN BATTREY
سازنده SUNNY
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه BATTERY
مشخصات BATTERY 9V
سازنده **********
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه BAT 9V
مشخصات ALKALINE
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه APOLLON
مشخصات RECHARGERABLE NI-CA 1.2V 700MA
سازنده ***
دسته بندی APOLLON
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه BATTERY*
مشخصات 9V
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 155,000
قیمت غیر نقدی به ریال 155,000
قیمت نقدی به ریال 140,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه EPOXY SOLAR
مشخصات 110*135 7V 170MA
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 170,000
قیمت غیر نقدی به ریال 170,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه BAT 9V
مشخصات 9V CHARGABLE
سازنده N/S
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه BAT2600MA
مشخصات 3.7V 2600MA
سازنده
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه BAT6V
مشخصات 6V 1.3A
سازنده ## (GAL16)
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 270,000
قیمت غیر نقدی به ریال 270,000
قیمت نقدی به ریال 230,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه BAT 12V
مشخصات 12V 1.3AH
سازنده ## j98
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 280,000
قیمت غیر نقدی به ریال 280,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه BAT 3.6 LIT
مشخصات 3.6V 2A LITION
سازنده ## 195
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 290,000
قیمت غیر نقدی به ریال 290,000
قیمت نقدی به ریال 264,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه BATREY/6V
مشخصات BAT 4.2AH 6V
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 280,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه BATREY/12V
مشخصات 4.5AH 12V
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 420,000
قیمت غیر نقدی به ریال 420,000
قیمت نقدی به ریال 380,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه BATREY/6V/3A
مشخصات 6V 3AH ACCU 5M3
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 450,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه BAT SOLAR!
مشخصات 5WATT
سازنده SUNTECH
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 610,000
قیمت غیر نقدی به ریال 610,000
قیمت نقدی به ریال 550,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه BAT 12V*
مشخصات 12V 7.2A
سازنده ##
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه BAT SOLAR!!
مشخصات 10WATT
سازنده SUNTECH
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,210,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,210,000
قیمت نقدی به ریال 1,100,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه BAT SOLAR
مشخصات 15W/30W
سازنده 185
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه BAT SOLAR!!!
مشخصات 20WATT
سازنده SUNTECH
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,420,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,420,000
قیمت نقدی به ریال 2,200,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه BAT SOLAR#
مشخصات 30WATT
سازنده SUNTECH
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,630,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,630,000
قیمت نقدی به ریال 3,300,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه BAT SOLAR*
مشخصات 40WATT
سازنده SUNTECH
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,820,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,820,000
قیمت نقدی به ریال 4,380,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه BAT SOLAR**
مشخصات 50WATT
سازنده SUNTECH
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,030,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,030,000
قیمت نقدی به ریال 5,480,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه BAT SOLAR***
مشخصات 60WATT
سازنده SUNTECH
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,240,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,240,000
قیمت نقدی به ریال 6,580,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه BAT SOLAR+
مشخصات 100WATT
سازنده SUNTECH
دسته بندی BAT 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,100,000
قیمت نقدی به ریال 11,000,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه BAT SOLAR++
مشخصات 120WATT
سازنده SUNTECH
دسته بندی BAT 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 14,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,500,000
قیمت نقدی به ریال 13,150,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه BAT SOLAR+++
مشخصات 150WATT
سازنده SUNTECH
دسته بندی BAT 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 18,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,100,000
قیمت نقدی به ریال 16,450,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه BATTRY*
مشخصات BATTRY 9V
سازنده
دسته بندی BAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه BAT RIMOT
مشخصات CFL 12V 27A
سازنده CFL
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه BAT CR2510
مشخصات 3PIN
سازنده 104
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه BAT 54475642
مشخصات 220/240V 5A 50/60Hz Q
سازنده
دسته بندی 54475642
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه BAT 1.2V
مشخصات RECHARGERABLE NI-ME 900mA
سازنده ENERJ
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور