*** لطفا از آدرس https://www.PayaElectronic.ir برای اتصال به وبسایت استفاده نمایید ***

مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 17:52:57 1396/10/26
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه C150MF/16VE
مشخصات
سازنده
دسته بندی CAP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500
قیمت نقدی به ریال 450
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه C100NF/100VQ
مشخصات 100VP 5MIL
سازنده
دسته بندی CAP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550
قیمت نقدی به ریال 500
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه CNY17-3 SMD
مشخصات SMD(D3,5)(P1)(BN)(BW)A(T17)BSW
سازنده ##
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه LTV816
مشخصات PHOTO 4PIN 5V 5MA 5000V(N580)
سازنده LITON
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه EL817
مشخصات OPTO 55V 100MA (N208)
سازنده !!***EVERL
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه TCLT1003 *
مشخصات PC817SMD 4 PIN SMD
سازنده N/S VISH
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه COUNT-(8)
مشخصات 6PIN (8)
سازنده *****
دسته بندی COUNT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه 4N39
مشخصات SMD (I1)
سازنده QTC
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه 4N38
مشخصات OPTO SMD (Q) (I5)(T13)
سازنده QTC N/S
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه 4N36/SMD
مشخصات OPTO SMD (S20)
سازنده QTC
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه 4N27SM
مشخصات OPTO SMD A (I5)(D3) (P1)
سازنده QTC
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه PC817
مشخصات F NPN OPTOCOUPLER(N208) SHARP
سازنده !! SHARP
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,700
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه TCET1108
مشخصات OPTO 4P(G97) Q
سازنده
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,800
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه MCT5211M
مشخصات OPTO PHOTOTROUTPUT 6PIN (Q262)
سازنده VISHAY
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,800
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه TCET1101G
مشخصات 4PIN WHITE PC817 (H314)
سازنده !! VISH
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,700
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه 4N26SM
مشخصات OPTO SMD (P1)
سازنده N/S
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,100
قیمت نقدی به ریال 2,800
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه 4N28/TFK
مشخصات OPTO TRANSISTOR OUTPUT
سازنده TFK*
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,200
قیمت نقدی به ریال 2,900
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه 4N28/LIT
مشخصات OPTO (F180)
سازنده
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,200
قیمت نقدی به ریال 2,900
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه 4N28/QTC
مشخصات OPTO (F180)
سازنده QTC
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,200
قیمت نقدی به ریال 2,900
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه MST59043
مشخصات OPTO COUNTER
سازنده
دسته بندی COUNT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه TLP521/TOS
مشخصات PTOCOPLER 4PIN (Z3) (H625)
سازنده !!
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,400
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه 4N35/EVERLIG
مشخصات OPTO 7500Vrms LED/NPN Z (F125)
سازنده !!EVERLIGH
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,750
قیمت نقدی به ریال 3,400
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه LTV814
مشخصات 4PIN Z (F248) ORGINAL
سازنده !!EVERLIGH
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه ON1003
مشخصات 4PIN (B) (27)
سازنده
دسته بندی COUNT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه 4N36/PHI
مشخصات OPTO (F106)
سازنده !!
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,200
قیمت نقدی به ریال 3,800
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه H11AA1/HAR
مشخصات OPTOCOUPLER(K)(B)(N996) IL25
سازنده HAR *
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,200
قیمت نقدی به ریال 3,800
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه 4N25
مشخصات OPTO sh (E) (F179)
سازنده ##
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه MOC3162/MOT
مشخصات OPTOCOPLER (N340)
سازنده MOT
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه MOC3009/PHI
مشخصات OPTOCOUPLER (OPTO TRIAC)(N390)
سازنده ##PHI
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه HE-RTB (45)
مشخصات 2PIN (45)
سازنده
دسته بندی COUNT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه H11AA1/QTC
مشخصات OPTO(ACinput isolator) (N996)
سازنده N/S QTC
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه COUNT (42)
مشخصات (42)
سازنده ##
دسته بندی COUNT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,800
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه CNY17-4
مشخصات + (3) (N946)
سازنده QTC
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه 4N32/SMD
مشخصات SMD
سازنده
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه 4N31/QTC
مشخصات OPTO(PHOTODARLINGTON) (F181)
سازنده !!QTC (Q)
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,600
قیمت نقدی به ریال 4,150
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه MOC3011/QTC
مشخصات OPTOCOUPLER (OPTO TRIAC)
سازنده N/S
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,764
قیمت غیر نقدی به ریال 5,313
قیمت نقدی به ریال 4,381
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه MOC3010/QTC
مشخصات OPTOCOUPLER (OPTO TRIAC)
سازنده N/S
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,764
قیمت غیر نقدی به ریال 5,313
قیمت نقدی به ریال 4,381
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه 4N33 SMD
مشخصات SMD (P2)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه GP1A038BK
مشخصات OPTO PHOTOINTERRUPTER 6P
سازنده N/S
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه H11D1/MOT
مشخصات OPTO(TRANSISTOR OUTPUT)(N995)
سازنده
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,350
قیمت نقدی به ریال 4,850
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه 4N33
مشخصات OCOPLERPHOTODARLINGTON(F144)
سازنده !!EVERLIGH
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه TLP781
مشخصات (H749) SIGNAL TRANSMISSION
سازنده !!
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه SPI-228
مشخصات 4PIN (17)
سازنده
دسته بندی COUNT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه H11AA2/MOT
مشخصات OPTO(ACinput isolator)(H137) Q
سازنده QTC/MOT
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه GP1S95J-B
مشخصات OPTOCOUNTER (9)
سازنده !!N/S
دسته بندی COUNT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه CNY17-3/QTC
مشخصات OPTO(PHOTO TRANSISTOR)K(N991)Q
سازنده !!**LITEON
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه 4N37/LIT
مشخصات OPTOCOPLER 6PIN (F182) ORGINAL
سازنده !!EVERLIGH
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,400
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه 4N26/EVERLIG
مشخصات (B) OPTO Q 6PIN (F143)
سازنده !!
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه TLP371
مشخصات OPTO 400 (H552)
سازنده
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه MOC3023/SMD
مشخصات SMD (P2)
سازنده
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه H11AV3/QTC
مشخصات OPTOISOLATOR (H1)
سازنده QTC
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,100
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه H11AV1/MOT
مشخصات OPTO(PHOTO TRANSISTOR) (H92) Q
سازنده (K) QTC
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه TQT001-29(4)
مشخصات 4PIN (4)
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 6,612
قیمت نقدی به ریال 5,697
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه MOC3041/QTC
مشخصات OPTOCOUPLER (OPTO TRIAC)
سازنده QTC N/S
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 6,612
قیمت نقدی به ریال 5,917
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه 6N139
مشخصات OPTOCOUPLER A (X448)Q
سازنده !!FAR8DIP
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه 4N27/LIT
مشخصات OPTOTRANSISTOROUTPUT 4N25(F161
سازنده
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه H11D1/SMD
مشخصات SMD (Y72) (Y73) (P1)
سازنده
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه COUNT (43)
مشخصات (43)
سازنده
دسته بندی COUNT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه 4N30/QTC
مشخصات OPTOCOPLERPHOTODARLINGTON(F105
سازنده
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه H11AV2/MOT
مشخصات OPTO(PHOTO TRANSISTOR) (H47)
سازنده MOT
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,800
قیمت نقدی به ریال 6,200
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه 4N38/FAI
مشخصات (F163) Q
سازنده !!EVER
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,200
قیمت نقدی به ریال 6,500
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه 4N37
مشخصات OPTO SMD (Y76) (W)
سازنده !!QTCN/S
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,300
قیمت نقدی به ریال 6,600
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه SPI-335
مشخصات 4PIN (35)
سازنده !!
دسته بندی COUNT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,300
قیمت نقدی به ریال 6,600
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه SPI-325
مشخصات 4PIN (34)
سازنده !!N/S
دسته بندی COUNT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,300
قیمت نقدی به ریال 6,600
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه CNY17-4 SMD
مشخصات SMD (K)
سازنده
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه PD410PI (9)
مشخصات COUNTER 2PIN
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,500
قیمت نقدی به ریال 7,700
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه 71A038RBKJ
مشخصات 5PIN
سازنده * N/S
دسته بندی COUNT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه 6N138/FAI
مشخصات DARLINGTON OUTPUT (X450)
سازنده
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه 6N138/EVER
مشخصات (X450) Q
سازنده **EVERLIGH
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه 4N35/SMD
مشخصات SMD (I2) (P2)
سازنده !!
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه TLP639/TOS
مشخصات (H621)
سازنده TOS
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,800
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه Q9874
مشخصات 4PIN (33)
سازنده N/S
دسته بندی COUNT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه Q9873
مشخصات 4PIN (32)
سازنده N/S
دسته بندی COUNT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه MOC3062/SMD
مشخصات SMD (P2)
سازنده N/S
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه H9721
مشخصات OPTO COUNTER 4PIN (38)
سازنده !! N/S
دسته بندی COUNT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه EE-SX1042
مشخصات 4PIN (15)
سازنده
دسته بندی COUNT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه CNY17F-3
مشخصات (G599)
سازنده
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه 4N29
مشخصات OPTO (F124)
سازنده !!FAI
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه H11L2/QTC
مشخصات +OPTO(MicroprocessorCompatible
سازنده QTC N/S
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,175
قیمت غیر نقدی به ریال 9,446
قیمت نقدی به ریال 8,326
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه H11L2/MOT
مشخصات +*****
سازنده MOT N/S
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,300
قیمت نقدی به ریال 8,400
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه 4N40
مشخصات (H652)
سازنده
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 8,500
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه ON1110
مشخصات 4PIN (24)
سازنده
دسته بندی COUNT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,500
قیمت غیر نقدی به ریال 9,400
قیمت نقدی به ریال 8,500
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه EE-SX1041
مشخصات 4PIN 42 (16
سازنده OMRON N/S
دسته بندی COUNT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 14,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,500
قیمت نقدی به ریال 8,750
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه ON1114
مشخصات 4PIN (25)
سازنده N/S
دسته بندی COUNT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,528
قیمت غیر نقدی به ریال 10,626
قیمت نقدی به ریال 8,765
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه 0014
مشخصات 3PIN (37)
سازنده
دسته بندی COUNT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 8,800
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه SPI-305
مشخصات 4PIN (21)
سازنده SANY
دسته بندی COUNT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,700
قیمت نقدی به ریال 8,800
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه 6N137/EVER
مشخصات OPTO LOG OUT DIP8(X447)ORGINAL
سازنده !! EVERL
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه 6N136-500E
مشخصات SMD (K) (J0) (J5) (D4)
سازنده !!
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه 4N25/SMD
مشخصات OPTO SMD 6PIN (S257)(D3)(BSW)
سازنده !!FAI
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه TLP621/TOS
مشخصات 55V 100MA (H553) (3)
سازنده
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه SPI-234
مشخصات 4PIN (22)
سازنده
دسته بندی COUNT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه SPI-214-20
مشخصات 4PIN (19)
سازنده SANYO N/S
دسته بندی COUNT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه Q9864
مشخصات 4PIN (31)
سازنده N/S
دسته بندی COUNT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه ON1128
مشخصات 4PIN (20)
سازنده PANASONIC
دسته بندی COUNT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه MOC3021/SMD
مشخصات SMD (P1)
سازنده !!N/S
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه CQY80
مشخصات OPTOCOPLER (N856)
سازنده !!
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه CNY17-2/SIM
مشخصات (X) (N905)
سازنده SIM
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه TLP521-2
مشخصات OUTPUT 8PIN (H689)
سازنده !!
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,500
قیمت نقدی به ریال 9,500
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه MCA231
مشخصات OPTOCOPLER 6PIN (K) (N373)
سازنده MOT
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,500
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه SG-ND18
مشخصات SMD 4PIN
سازنده N/S
دسته بندی COUNT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور